Handelsbetingelser

Her kan du læse om handelsbetingelser.

BioRemind arbejder for at skabe rigtig gode oplevelser både for behandleren og for klienten, men for at sikre det juridiske har vi sammenfattet et sæt handelsbetingelser.

I nedenstående betingelser omtales behandleren som kunden.

Rettigheder

BioRemind IVS ejer alle rettigheder til systemet, og hvad der i øvrigt måtte blive leveret som led af medlemskabet. Køber har ved købt medlemskab opnået en ikke-ekslusiv uoverdragelig brugsret til systemet, som BioRemind IVS kan inddrage uden varsel ved brud på betingelserne. BioRemind har ret til at tilbyde yderligere services og funktionalitet i systemet, og vil kunne tage separat betaling for dette. Brugen af disse er valgfrit for kunden.

Fortrydelsesret

Kunden har 30 dages fortrydelsesret, da vi i BioRemind ønsker åbenhed omkring vores produkt, herunder mulighed for at kunne afprøve produktet.

Priser

Alle priser er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne kan ændres løbende. Køber bliver faktureret til den pris på bestillingsdagen, såfremt BioRemind IVS har accepteret ordren. Alle priser er vist ekskl. moms. For prisændringer for nuværende betalende kunder, vil prisændringer træde i kraft for ny tegningsperiode, såfremt der gives skriftlig meddelelse til kunden samt bekræftelse herfor. Ønsker kunden ikke at acceptere prisændringen, kan medlemsskabet opsiges under normale betingelser.

Bestilling

Købers bestilling af services fra BioRemind IVS udgør ikke en bindende accept, men er derimod et bindende tilbud til BioRemind IVS at måtte sælge servicen til køber.
En bindende aftale mellem køber og BioRemind IVS er først indgået, når BioRemind IVS skriftligt accepterer via en ordrebekræftelse.

Betaling

Køb ved BioRemind IVS betales med bankoverførsel eller ved VISA kort. Betaling trækkes forud. BioRemind er en abonnementsydelse. Fakturerede beløb forfalder til betaling 8 dage efter fakturaens modtagelse, medmindre andet aftalt. BioRemind IVS forbeholder sig retten til at kunne sætte medlemskabet i bero, såfremt betaling ikke sker.

Misbrug

BioReminds IT systemer anvender sikkerhedsteknologi, og bliver løbende opdateret. BioRemind bestræber sig på at levere sikkert og driftsstabilt software. Skulle det ske at kunden mistænker at der skulle ske misbrug af BioReminds systemer, skal dette straks meddeles BioRemind IVS. Ligeledes hvis kunden har været udsat for misbrug for data, eller forsøg på eller faktisk indtrængen i de it systemer kunden anvender, skal dette meddeleles BioRemind IVS øjeblikkeligt.
BioRemind IVS kan undtagelsesvist lukke helt eller delvist ned for adgangen til systemet, for at sikre it systemets sikkerhed. Dette vil blive meddelt alle kunder forinden, medmindre akut behov vil opstå for uvarslet lukning af systemet.

Opsigelse

Opsigelse fra køber kan ske med 1 mdr. varsel. Opsigelse sker ved at kontakte BioRemind IVS på info@bioremind.dk.
Alle medlemskaber kan til enhver tid opsiges uden varsel af BioRemind IVS.
Hvis medlemskabet opsiges før udløb, vil kunden få tilbagebetalt det resterende forudbetalte beløb på medlemskabet.

Lovvalg og værneting

Enhver uoverensstemmelse mellem kunden og BioRemind IVS, der ikke kan løses i al almindelighed, skal afgøres i henhold til dansk ret ved BioReminds IVS til enhver tid værende hjemting.

Forbehold og ændringer

BioRemind forbeholder sig retten til at ændre og opdatere regler og betingelser, der gælder for BioReminds services.

Data

Data i BioReminds system betragtes som kundens ejendom. BioRemind IVS må dog bruge denne information til at forbedre BioReminds eksisterende systemer, samt målrette information om BioRemind. BioRemind håndterer, men benytter ikke følsom information. Den ikke-følsomme information benyttes til at forbedre servicen BioRemind stiller til rådighed.

Force majeure

Parterne er ikke ansvarlige for misligholdelse af aftalen, skader eller tab for så vidt ansvaret kan henføres til omstændigheder, der ligger uden for parternes kontrol, herunder bl.a. strejker og lockout, offentlige reguleringer, krig eller terror, vandskade, handelsrestriktioner, virus- eller hackerangreb, nøglemedarbejderes sygdom eller dødsfald, it-nedbrud, telekommunikationssvigt, brand, strømbrud, strømsvigt, oversvømmelse, lynnedslag, unormale vejrforhold eller anden force majeure.

Ansvar

Systemet leveret af BioRemind IVS er et standardprodukt, og er som det forefindes. BioRemind IVS fraskriver sig ansvaret for fejl og mangler i løsningen, herunder dens påvirkning af kundens hardware og øvrig programmel, kompatibilitet med nye versioner, opdatering, og systemer, dette er kundens eget ansvar at løse.
BioRemind kan ikke gøres ansvarlig for kundens tab, men herunder ikke begrænset til tab for følgeskade, driftstab, avancetab, krav rejst af tredjemand, tab af data eller omkostninger til genskabelse af data, der måtte ske i forbindelse med systemet.